Védőnői szolgálat

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Védőnői  Szolgálat

Cím: 3900 Szerencs Rákóczi u. 51.

Területi Védőnői Munka:

Tevékenységünk középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. Szakmai feladatainkat elsősorban önállóan látjuk el, de rendszeresen konzultálunk az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos), gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel.  Szoros személyes kapcsolatot tartunk gondozottainkkal, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban (egészségügyi, szociális, mentálhigiénés) igyekszünk tanácsot nyújtani. Ezen kívül részt veszünk szûrővizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, előkészítjük továbbá a védőoltásokat, és a (kötelező szûrések mellett más közösségi programokat is szervezünk gondozottjaink számára pl.: Anyatejes világnap, Nők egészséghete stb.) A minél színvonalasabb munka érdekében élünk a továbbképzési lehetőségekkel.

Kérjük, a városba újonnan költözött lakosokat, hogy a védőnői ellátás érdekében, a városban mûködő védőnői szolgálathoz 0-6 éves korú gyermeküket szíveskedjenek bejelenteni, vagy várandósként jelentkezni!

A védőnő feladata:

 • a nővédelem, ezen belül
 • a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
 • az anyaságra való felkészülés segítése,
 • a lakossági célzott szûrővizsgálatok szervezésében részvétel;
 • a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
 • az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
 • a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott figyelemmel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre,
 • a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a törvényes képviselő tájékoztatása az életkorhoz kötött - külön jogszabályban meghatározott - kötelező vizsgálatokról, vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban történő értesítése,
 • a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,
 • a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek, otthoni ápolására,
 • az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
 • a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;
 • az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
 • családgondozás keretében,
 • a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,
 • soron kívüli családlátogatás végzése a nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,
 • a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,
 • figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,
 • tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,
 • tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről;
 • az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Szerencs I. Körzet

Védőnő:Gulyás Zsuzsanna

Várandós Anyák Tanácsadása:

Hétfő: 8:00-10:00

Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadása:

Hétfő: 10:00-12:00

Telefonszám: 0647/362-255

Mobil: 0620/5946167

Szerencs II. Körzet

Védőnő: 

Várandós Anyák Tanácsadása:

Szerda: 8:00-10:00

Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás:

Kedd: 8:00-10:00

Telefonszám: 47/362-255

Mobil:0620/4596216

Iskolai Védőnői Munka:

Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos teljes vagy részmunkaidőben, a védőnő teljes vagy részmunkaidőben, illetve a területi védőnő körzetéhez tartozó feladatként végezheti. Az iskola-egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét a gyermek, a tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetőleg területi védőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzi.

A védőnő Iskolai feladatai:

- Tanulók egészségügyi állapotának követése, dokumentálása,

- alapszûrõ vizsgálatok végzése, módszertani irányelvek szerint,

- a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlõdés értékelése,

- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlõdés és magatartásproblémák feltárása,

érzékszervek mûködésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata

mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre,

vérnyomásmérés,

pajzsmirigy tapintásos vizsgálata

- A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenõrzése.

- Elsõsegélynyújtás.

- Az orvosi vizsgálatok elõkészítése.

-  A védõoltásokkal kapcsolatos szervezési, elõkészítési feladatok elvégzése,

- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdõk életvitelének segítése,

- Részvétel az egészségtan oktatásában elsõsorban az alábbi témákban:

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód,  betegápolás, elsõsegélynyújtás),

b) családtervezés, fogamzásgátlás,

c) szülõi szerep, csecsemõgondozás,

d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,

e) szenvedélybetegségek megelõzése,

- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenõrzésében való részvétel,

- Kapcsolattartás a szülõkkel,

-  Pályaválasztás segítése,

- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védõoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).

 

Általános Iskolák

Bolyai János Általános Iskola

Cím: 3900 Szerencs Rákóczi u. 100

Telefonszám: 47/ 362-780

Fogadóóra:

Kedd: 8:00-10:00

Orvosi- Védőnői Szoba

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

Cím: 3900 Szerencs Rákóczi tér 1.  

Telefonszám: 47/362-247

Fogadóóra:

Hétfő: 8:00-10:00

Orvosi- Védőnői Szoba

Védőnő: Puskás Szabina

Mobil: 0620/5946263

 

Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Cím: 3900 Szerencs Ondi u.1.

Telefonszám:47/362-533

Védőnő: Szabó Viktorné

Mobil: 0630/2918550

Fogadóóra:

Hétfő: 8:00-10:00

Bólyai János  Általános Iskolában

Orvosi- Védőnői Szoba

Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium

Cím: 3900 Szerencs Ondi u.8.

Telefonszám:47/361-458

Védőnő: Szabó Viktorné

Mobil: 0620/3106109

Fogadóóra:

Hétfő: 10:00-12:00

Csütörtök: 12:00-14:00

Betegtájékoztató

Az intézményről

Hol talál minket?

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.

ESZA infoblokk
© Copyright 2024 ESZEI Szerencs. Minden jog fenntartva.

Készítette: Creative Ideas

Keresés