ESZEI
Védõnõi szolgálat

Védõnõi szolgálat

 

Védõnõi  Szolgálat

Szerencs

Cím: 3900 Szerencs Rákóczi u. 51.

Területi Védõnõi Munka:

Tevékenységünk középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelõzése, valamint az egészségfejlesztés áll. Szakmai feladatainkat elsõsorban önállóan látjuk el, de rendszeresen konzultálunk az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nõgyógyász szakorvos), gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel.  Szoros személyes kapcsolatot tartunk gondozottainkkal, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelõen különbözõ problémáikban (egészségügyi, szociális, mentálhigiénés) igyekszünk tanácsot nyújtani. Ezen kívül részt veszünk szûrõvizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, elõkészítjük továbbá a védõoltásokat, és a (kötelezõ szûrések mellett más közösségi programokat is szervezünk gondozottjaink számára pl.: Anyatejes világnap, Nõk egészséghete stb.) A minél színvonalasabb munka érdekében élünk a továbbképzési lehetõségekkel.

Kérjük, a városba újonnan költözött lakosokat, hogy a védõnõi ellátás érdekében, a városban mûködõ védõnõi szolgálathoz 0-6 éves korú gyermeküket szíveskedjenek bejelenteni, vagy várandósként jelentkezni!

A védõnõ feladata:

- a nõvédelem, ezen belül

- a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,

- az anyaságra való felkészülés segítése,

- a lakossági célzott szûrõvizsgálatok szervezésében részvétel;

- a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;

- a gyermekágyas idõszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;

- az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során a törvényes képviselõvel elõzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védõnõi tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülõ-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlõdéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,

- az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemõk és gyermekek pszichoszomatikus fejlõdésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,

- a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás ösztönzése különösen az elsõ 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott figyelemmel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelõ táplálásra és táplálási nehézségekre,

- a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendõ szûrõvizsgálatok meglétének ellenõrzése, a törvényes képviselõ tájékoztatása az életkorhoz kötött - külön jogszabályban meghatározott - kötelezõ vizsgálatokról, vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésrõl a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban történõ értesítése,

- a gyermek fejlõdését veszélyeztetõ tényezõ észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,

- a család felkészítése a beteg csecsemõ és gyermek, otthoni ápolására,

- az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylõ, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élõ, valamint a magatartási zavarokkal küzdõ gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttmûködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,

- a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védõoltások fontosságáról, a védõoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;

- az óvodában a védõnõi feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;

- az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;

- családgondozás keretében,

- a gondozott családban elõforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelõzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szeretõ családi környezet kialakításához,

- soron kívüli családlátogatás végzése a nevelési-oktatási intézményt ellátó védõnõ írásbeli jelzése alapján,

- a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes képviselõ a területi védõnõi ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által elõidézett súlyos veszélyeztetõ magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztetõ ok fennállása esetén,

- figyelemfelhívás a népegészségügyi szûrõvizsgálaton történõ megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehetõ ajánlott szûrõvizsgálatokról,

- tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetõségekrõl,

- tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselõ ez irányú feladatairól, kötelezettségeirõl;

- az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

 

Szerencs I. Körzet

Védõnõ:Gulyás Zsuzsanna

Várandós Anyák Tanácsadása:

Hétfõ: 8:00-10:00

Csecsemõ és Kisgyermek Tanácsadása:

Hétfõ: 10:00-12:00

Telefonszám: 0647/362-255

Mobil: 0620/5946167

 

Szerencs II. Körzet

Védõnõ: Hubayné Kovács Ildikó

Várandós Anyák Tanácsadása:

Szerda: 8:00-10:00

Csecsemõ és Kisgyermek Tanácsadás:

Kedd: 8:00-10:00

Telefonszám: 47/362-255

Mobil:0620/4596216

 

Iskolai Védõnõi Munka:

Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védõnõ együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közremûködésével látnak el. Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos teljes vagy részmunkaidõben, a védõnõ teljes vagy részmunkaidõben, illetve a területi védõnõ körzetéhez tartozó feladatként végezheti. Az iskola-egészségügyi ellátást végzõ iskolaorvos és védõnõ tevékenységét a gyermek, a tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetõleg területi védõnõjével egyeztetve és vele együttmûködve végzi.

 

A védõnõ Iskolai feladatai:

- Tanulók egészségügyi állapotának követése, dokumentálása,

- alapszûrõ vizsgálatok végzése, módszertani irányelvek szerint,

- a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlõdés értékelése,

- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlõdés és magatartásproblémák feltárása,

- érzékszervek mûködésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata

- mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre,

- vérnyomásmérés,

- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata

- A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenõrzése.

- Elsõsegélynyújtás.

- Az orvosi vizsgálatok elõkészítése.

-  A védõoltásokkal kapcsolatos szervezési, elõkészítési feladatok elvégzése,

- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdõk életvitelének segítése,

- Részvétel az egészségtan oktatásában elsõsorban az alábbi témákban:

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód,  betegápolás, elsõsegélynyújtás),

b) családtervezés, fogamzásgátlás,

c) szülõi szerep, csecsemõgondozás,

d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,

e) szenvedélybetegségek megelõzése,

- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenõrzésében való részvétel,

- Kapcsolattartás a szülõkkel,

-  Pályaválasztás segítése,

- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védõoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).

 

Általános Iskolák

Bolyai János Általános Iskola

Cím: 3900 Szerencs Rákóczi u. 100

Telefonszám: 47/ 362-780

Fogadóóra:

Kedd: 8:00-10:00

Orvosi- Védõnõi Szoba

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

Cím: 3900 Szerencs Rákóczi tér 1.  

Telefonszám: 47/362-247

Fogadóóra:

Hétfõ: 8:00-10:00

Orvosi- Védõnõi Szoba

Védõnõ: Tóth Viktória

Mobil: 0620/5946263

 

Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Cím: 3900 Szerencs Ondi u.1.

Telefonszám:47/362-533

Védõnõ: Szabó Viktorné

Mobil: 0630/2918550

Fogadóóra:

Hétfõ: 8:00-10:00

Bólyai János  Általános Iskolában

Orvosi- Védõnõi Szoba

 

Szerencsi Szakképzõ Iskola és Kollégium

Cím: 3900 Szerencs Ondi u.8.

Telefonszám:47/361-458

Védõnõ: Szabó Viktorné

Mobil: 0620/3106109

Fogadóóra:

Hétfõ: 10:00-12:00

Csütörtök: 12:00-14:00