ESZEI
Házirend

Házirend

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Rendelõintézete
Szerencs


INTÉZMÉNYI HÁZIREND

Kedves Betegünk!

Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga.
Rendelõintézetünkben – mint minden egészségügyi intézményben – a betegeket az egészségügyi állapota által indokolt, folyamatosan hozzáférhetõ és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátás illeti meg.
Az ellátás során a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a személyiségi jogok és betegjogok betartásáért garanciát vállalunk.
Tevékenységünk a betegek gyógyulását segíti elõ, ezért kérjük betegünket az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi rendet, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket tartsák be.


A betegellátás és az intézmény belsõ rendjére vonatkozó szabályok

 • A Rendelõintézet nyitva tartása:
                                          hétfõ - péntek:            7 00 - 1830  - ig
                                          szombat, vasárnap:    zárva

 • A Rendelõintézet területén szolgáltatásaink igénybevétele céljából lehet tartózkodni.
 • Az intézet egész területén tilos az alkoholfogyasztás, és a dohányzás.
 • Kérjük, ügyeljenek a rendelõintézet tisztaságára a várókban és a mellékhelységekben egyaránt.
 • Kíméljék a Rendelõintézet vagyonát, töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!
 • A betegek értékeiért felelõsséget vállalni nem tudunk.
 • Az intézet területére állatot behozni tilos. (kivétel: vakvezetõ kutya)
 • A Rendelõintézet épületébe kerékpárt behozni tilos.
 • A mozgáskorlátozott betegek szállítására a sebészeti szakrendelõ elõtt található tolókocsik használhatók.
 • A lift rendeltetésszerû használata biztosított. Balesetek elkerülése véget kérjük, hogy babakocsit ne toljanak be a liftbe. A babakocsit hagyják a földszinten és a kisgyermeket az emeleteken lévõ szakrendelõkbe a karjukon vigyék fel.


Betegek fogadása

 • A Rendelõintézet egészségügyi szolgáltatásai térítésmentesen személyi igazolvány és betegbiztosítási kártya, illetve ha szükséges orvosi beutaló bemutatásával vehetõk igénybe.
 • A biztosítással nem rendelkezõ személyeknek térítési díj ellenében nyújtunk egészségügyi szolgáltatást. A térítési díjakról szóló tájékoztató a szakrendelõk ajtaján megtalálható. A beteg a vizsgálat elõtt a pénztárban a  díjat köteles befizetni, melyrõl számlát kap. A térítési díj befizetése után a kért vizsgálatot az intézet elvégzi.


Beutaló nélkül igénybe vehetõ szakrendelések:

         Fül-Orr-Gége                Bõrgyógyászat és nemibeteg-gondozó
         Nõgyógyászat               Pszichiátria szakrendelõ
         Sebészet                      Tüdõgondozó
         Szemészet                    Onkológia gondozó
         Urológia
      
Beutalóval igénybe vehetõ szakrendelések:

         Belgyógyászat
         Gyermekgyógyászat
         Ortopédia
         Reumatológia
         Ideggyógyászat
         Gastroenterológia
         Röntgen vizsgálatok
         Ultrahang vizsgálatok
         Laboratóriumi vizsgálatok
         Fizioterápiás kezelések
         Gyógytorna
        GyógymasszázsA betegek fogadása részben elõjegyzéssel, részben sorszámok alkalmazásával történik.

Elõjegyzés:
 • ­    Kérheti a kezelést indikáló orvos telefonon, vagy
 • ­    a beteg személyesen vagy telefonon

Telefonos elõjegyzést a 361-758- as központi számot, majd az alább felsorolt melléket tárcsázva kell kérni.

 Elõjegyzéssel igénybevehetõ ellátások Telefonszám 361-758, majd a mellék  
  
 Kardiológia  138
 Pszichológia  159
 Pszichiátria szakrendelés és gondozás  117
 Ultrahang  132Sorszámmal igénybe vehetõ ellátások:

Laboratórium        


Laboratórium
Közvetlenül a laboratóriumban kell jelentkezni mintavételre személyesen.
Vérvétel: mindennap 7,30 – 10,00

A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

 • A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó szabályokat és az intézményi rendet.
 • A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetõvé teszi – köteles az ellátásban közremûködõ egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttmûködni.
 • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
 • A beteg jogosult a reá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, az egészségügyi dokumentációból- saját kérésére és költségére- másolatot kapni. Eredeti betegkarton nem vihetõ el, szükség esetén fénymásolat kérhetõ.
 • Intézetünkben rendszeresen kikérjük a betegek véleményét ellátásukkal kapcsolatban.
 • Számítunk észrevételeikre és javaslataikra. Észrevételüket bedobhatják a portánál található ládába.


Panaszok bejelentése, a betegjogi képviselõvel való kapcsolattartás rendje

 • A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban panaszt tenni. Panaszával (szóban, vagy írásban) közvetlenül a fõigazgatóhoz vagy a betegjogi képviselõhöz fordulhat.
 • A betegjogi képviselõ az erre irányuló megbízás alapján ellátja a betegek jogainak védelmét és segíti õket e jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A Rendelõintézet betegjogi képviselõje, elérhetõségének helye és ideje:

Betegjogi képviselõ: Dr. Dézsiné Tóth Ilona

Elérhetõség:
Megyei Kórház Miskolc, Szentpéteri kapu 72 - 76. (Fõépület, fsz. Jobbra)
Kedd: 14,00-19,00
Szerda: 14,00-18,00


A gyógyító és megelõzõ tevékenységgel kapcsolatosan a betegeket érintõ információkat az orvos és az egészségügyi szakdolgozó titokként kezeli. A betegek személyiségi jogait tiszteletben tartjuk és velük összefüggésben más személynek információt ki nem adunk. Kivéve: a törvényekben elõírt eseteket pl.: rendõrségi megkeresés.

A gyógyító és megelõzõ tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatot a sajtónyilvánosság elõtt az Intézet igazgató fõorvosa vagy az általa felhatalmazott személy tehet.

Reméljük a Rendelõintézet gyógyításban résztvevõ munkatársaival megtalálják a kellõ összhangot és így a várt gyógyulást közös együttmûködéssel mielõbb elérhetjük.
Gyógyító munkájukért egészségügyi dolgozóink semmiféle külön díjazást nem várnak el, - megbecsülésükre és megértésükre azonban számítunk.Dr. Bobkó Géza
Igazgató fõorvos